linguistic inquiries

Archive for август 2009

Макар, че тънкостите на писането (които се изучават от различни лингвистични дисциплини като синаксис, граматика, правопис, стилистика, особено реторика) обикновено наблягат на красотата, точността, яснотата и т.н., една малко изследвана област е хармонията в текста (речта). Реториката понякога загатва за това във въпроси като мълчанието (в текста, речта) като премълчаване, но и като фигура, отпращаща към други над-текстови (т.е. метатекстови) и следователно метафизични смисли.

Назоваването е майка на десетте хиляди неща.

Лао Дзъ

или в друг превод

Дао което може да се назове, Не е постоянно Дао.
Име което може да се именува, Не е постоянно име.

Безименното е начало на небето и земята.
Притежаващото име е майка на всички неща.

 

Реклама
If you are a woman and a victime at this very moment of domestic or partnership violence CALL 911 for emergency (US) or your local police and medical departments

This issue is a mirror to Bulgarian language issue on the same topic. As a major information the two will equal each other, however in legislature section there will be differences. In the English issue I will try to cover and focus on American, European and other countries legislature, while the Bulgarian issue will concentrate on Bulgarian legislature and some European probably.

Please have in mind that the author, ie me, is living in Bulgaria so I may not know exactly the situation – social, political, economic, law, etc. in your own country, I could only be suggestive for some typical features of lesbian partnership violence.

Therefore in this issue I could only share my own views based on my own experience and also readership, reflecting mostly the specifity of Bulgaria as a new European member.

If you have something to share as a personal experience in this topic feel free to write me at thelblog@abv.bg

the article is now being written, please be patient, last edit: 21:00 2.8.2009

 
  Ако сте жена и сте обект на насилие в момента обадете се на ТЕЛЕФОН 166 за полиция или 150 за спешна медицинска помощ или се обърнете към районното МВР управление (тук телефони на МВР-та)
 

С мисълта за Джесика Келиш.

 

страницата се разработва, последно редактиране: 21:58; 7.8.2009

Разграничение

Насилието в лесбийските връзки – независимо дали те са дълготрайни или не – има някои общи черти, но и някои разлики от домашното насилие или насилието върху жената в партньорските отношения между мъж и жена.

Първо едно уточнение:

Независимо дали и двете жени се идентифицират като лесбийки или едната се идентифицира като хетеросексуална, или бисексуална и независимо от продължителността и вида на връзката между тях тук ще се отнасяме за кратко към такъв тип емоционална, партньорска и/или сексуална обвързаност като връзка между лесбийки.

Като насилие в лесбийската връзка ще приспадаме и случаите на насилие след прекратяване на връзката, но при поддържане на някакви взаимоотношения, независимо дали те са базирани на сексуално общуване, съжителство, работа заедно, общи финанси или други общи интереси и съвместни дейности.

Като насилие между лесбийки ще означаваме насилие от страна на една жена към друга при наличие на състояли се срещи с цел създаване на партньорство, чисто приятелски отношения или просто принадлежност и срещи в рамките на ЛГБТ общността.

Насилие между жени е всеки друг тип насилие или тормоз упражняван от една жена върху друга без никоя от тях да се идентифицира като лесбийка или да има еднополови контакти. Такъв тип насилие е често срещан днес в училищата и гимназиите, и той няма отношение към хомосексуалните емоции или съвместен сексуален живот.

Разграничение от хетеросексуалните връзки:

1. очаква се, че и двете партньорки имат по-скоро сходно телосложение, макар че това не винаги е така

2. очаква се, че жените не бият и не упражняват тормоз и физическо насилие, но това не винаги е така

3. очаква се, че жените не са агресивни и не са склонни към агресивни прояви (особено в хомоемоционалните връзки), но това не винаги е така

Защо е необходимо да се говори за насилието във връзките между лесбийки?

Маргиналността, липсата на осветеност в рамките на обществото, срамът от признаване на сексуалната ориентация пред приятели, семейство, съседи, полиция е понякога причина (макар и не единствената) за безнаказано упражняване на насилие в лесбийските връзки от страна на единия партньор, понякога с твърде тежки последици за другия. Също така липсата на говорене и коментиране на този вид въпрос води до усещането за „изоставеност“ от страна на жертвите и опити за „справяне сами“ със ситуацията или пък нейното омаловажаване, което е грешно отношение.

Признаци

Признаците за настъпващо насилие от страна на единия партньор (или преимуществено от страна на единия пртньор) могат да бъдат незначителни в началото.

Изборът на партньор

Тъй като общността на лесбийките е относително по-малка в сравнение с по-голямото общество, изборът на партньор е по-стеснен и самата лесбийска общност робува на много повече стереотипи свързани с възрастта, джендър-индентичността, разграничения като бъч-фем и т.н., много често изборът на партньор става без особено прилагане на критерии, тоест „взема“ се първото, което дойде „под ръка“, за да се избегне самотата, болката от общественото неприемане, цялостното вътрешно напрежение от дискриминацията в обществото или семейната ситуация по отношение на ЛГБТ въпросите или по някакви други собствени причини. Понякога изборът е и типично по женски емоционален без сериозно обмисляне и като се има предвид, че в такава връзка има участието на две жени в хаоса от емоции особено в началото може да не се вземат предвид някои разумни критерии при избора на партньор.

Видове насилие

Дефиниция. Сред най-крайните форми на насилие в лесбийската връзка са:

Емоционално и вербално насилие

Скандали, караници едновременно със заплахи, изговаряне на заплахи за физическа саморазправа и насилие, заплахи за осакатяване, заплахи за убийство, тормоз (и телефонен, звънене с цел отправяне на заплахи), преследване, проследяване (с цел физическа саморазправа), заплахи към други членове на семейството, заплахи за правни действия, заплахи за каминг-аут и разкриване (най-вече не толкова на ориентацията, но на интимни подробности) на работното място, колеги, хора свързани с работното място, заплахи за опозоряване на работното място. Обикновено тези практики не вървят по единично, но най-често заедно.

Физическо насилие

Побой, нанасяне на леки или тежки телесни повреди, убийство.

Превенция и защита

1. Обществена превенция. Под обществена превенция се има предвид създаването на нагласа както в ЛГБТ общността, така и на по-голямата градска или национална и т.н. общност за недопускане на този тип прояви и за тяхното нетолериране.

2. Правна защита. Под правна защита се имат предвид мерките, които могат да се вземат в крайните случаи на насилие, при които жертвта има нужда от сериозна правна подкрепа (а не само морална от семейтво или приятели).

3. Полицейско съдействие. Под полицейско съдействие се има предвид съдействието на полицията (органите на реда) в острите, но и хроничните случаи на домашно насилие между лесбийки, а също и на насилие в рамките на лесбийската връзка, независимо дали тя включва съжителство или не.

2. Правна защита

Правната защита се осъществява на базата на съществуващия закон за защита от домашното насилие (от 2005), който дефинира правния термин домашно насилие по следния начин:

Домашно насилие е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личната свобода и на личния живот, извършено спрямо лица, които се намират или са били в семейна или родствена връзка, във фактическо съпружеско съжителство или които обитават едно жилище. (§ 2)

 

Информационни:

1. Уикипедия

Документи:

1. Закон за защита срещу домашното насилие

2. Програма за превенция и защита от домашно насилие към МВР

Организации и центрове за помощ:

1. Център Надя

Правни консултации:

1. Онлайн правна консултация 

Библиография:

1. Някои факти и статистики (на английски)

разработва се 21:58; 7.8.2009